RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THƯỢNG HẠNG KIMSOHA (6 LÍT – 48 ĐỘ)

6.000.000